Biocomunicarea

Printre numeroasele tendinte de explicare a fe­no­menelor tele­pa­tice, un loc aparte îl ocupa cer­cetarile în­treprinse de neurologul ceh dr. Ste­pan Fi­gar, care cu ajutorul unui apa­rat numit pletis­mo­graf ce în­scrie pe o diagrama fiecare mo­di­fi­care a volumului sân­gelui, a re­u­sit sa demonstreze un lucru sur­prin­za­tor: în pro­cesul gândirii, al con­cen­trarii men­tale, vo­lu­mul sângelui din degete se schimba. Ba si mai mult, gân­durile nu declanseaza pro­cese fi­zio­­lo­gice doar în pro­priul corp, ci si, con­comi­tent, în al­tul. Se vor­beste, în cazul acesta, des­­pre biocomunicare, des­pre tele­pa­tia in­con­sti­en­ta care leaga, se pare, toa­te structurile vii ale uni­ver­sului.
Descoperirea lui Figar s-a bazat pe un ex­pe­ri­­ment cât se poate de sim­plu: câti­­va partici­panti vo­lun­tari, fiecare aflat în­tr-o alta ca­mera, au fost pusi sa-si tina un deget pe ple­tis­mo­graf. În clipa când me­dicul ceh a în­­ce­put sa rezolve o ecu­a­tie ma­­te­ma­tica, acul apa­ra­tului nu a indicat o mo­di­ficare a sân­gelui doar la el, ci la toti voluntarii. Toti aveau dia­grama mo­di­fi­ca­ta la fel.
În cazul bioco­mu­ni­carii, decisiva este sta­rea de sim­patie, aple­care interioara catre anumite obiecte sau per­­soane. Cele mai no­ta­bile ex­pe­ri­men­te au fost re­a­lizate atunci când între emitator si receptor au exis­tat afi­nitati, o simpatie spontana. Dupa cum spu­ne Figar într-un comen­tariu la rezultatele pe care le-a obtinut, probele realizate cu ajutorul pletismo­gra­fului au de­monstrat cât de legati sunt oamenii unii de altii, printr-o tele­pa­tie inconstienta. Studiul ei ar des­chi­de o era noua în descifrarea sub­con­sti­entului.
Un experiment de data recenta, ex­trem de in­te­resant, priveste transmi­terea mesajului telepatic în sis­tem 2+1, mai exact, în loc de doua persoane, par­ticipa trei. Plasati unul la Moscova si altul la Le­nin­grad, Kamenski si Ni­co­laev si l-au asociat pe Vic­tor Milodan, un tânar psiholog cu calitati ex­cep­tionale de me­dium. Din cinci transmiteri de imagini facute de Ka­menski, Nicolaev a descifrat trei, iar Milodan doua: un compas matematic si o pernuta cu ace. Ul­te­rior, noul asociat a facut o declaratie sur­prin­za­toare: “Am simtit la minut momentul în care între Ka­menski si Nicolaev a început trans­misiunea te­lepatica”. As­tazi, dupa ce americanii au obtinut si ei per­for­man­te în comunicarea multipla a gândului, se stie clar ca: “Atunci când receptorul mesajului telepatic este un me­­dium puternic, el nu poate doar sa descifreze me­sajul, ci chiar sa-l schimbe”. Tema grea de gândire pentru serviciile secrete din toata lumea.
Prima stire despre o apli­catie telepatica în spa­tiul cos­mic tot de la rusi a ve­nit. Dupa cât se pare, un cos­­mo­naut a fost instruit sa se con­centreze în spatiul cos­­mic asupra anumitor date con­­cre­te de zbor, pe care le-a trans­mis pe pamânt, te­le­patic, unor receptori care le-au în­registrat corect.
Surse occidentale de pre­sa sustin ca rusii au iz­bu­tit sa transmita telepatic si ima­gini de oameni, foto­gra­fii sau me­saje încifrate, la o dis­tanta de peste 4.800 de ki­lo­metri. Tot ei au izbutit per­for­manta sa trans­mita cu gân­dul cuvinte, folosind un sistem codat tele­patic. Receptorul are în fata doua a­pa­­rate Morse. Emi­­tatorul, aflat, ca de obicei, la ma­re distanta, co­man­da mental ce tasta sa folo­seas­ca. Cea din stânga tre­ce drept punct, cea din dreapta drept linie. Da­to­rita acestei metode “s-au transmis nu doar cuvinte izo­late, ci fraze întregi”. Ce po­si­bi­li­tati de în­tre­buin­tare ofera un asemenea codex func­tio­nal – atât în bi­ne, cât si în rau – nu e greu de ima­ginat. formula as

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.